Nghề lãnh đạo

Các nhà lãnh đạo xuất chúng không nhất thiết phải là những nhà quản lý xuất chúng. Thậm chí có khi họ không biết gì về quản lý, hoặc không đủ sức khỏe để quản lý.   Có nhà lãnh đạo tàn tật, khiếm khuyết về thể chất, hay bị bệnh liệt giường…